Nepal Government

Medical Education Commission

Sanothimi, Bhaktapur

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2023) अन्तर्गत विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूको सशुल्क पहिलो चरणको पुन:म्याचिङको नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

Created Date: 5/24/2023 Published Date: 5/24/2023

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2023) अन्तर्गत विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूको सशुल्क पहिलो

चरणको पुन:म्याचिङको नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

Click Here