Nepal Government

Medical Education Commission

Sanothimi, Bhaktapur

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2023) अन्तर्गत विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूको स:शुल्क तर्फको पहिलो चरणको म्याचिङको नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

Created Date: 5/14/2023 Published Date: 5/14/2023

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2023) अन्तर्गत विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूको स:शुल्क तर्फको

पहिलो चरणको म्याचिङको नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना Click Here